Basisopleiding Interne Coaching & Mentoring

Unieke opleiding voor interne begeleiders.
Haal meer rendement door goede mentoring van je eigen personeel.


Doelgroep:
Deze opleiding is bestemd voor diegenen,
• die inzicht willen verkrijgen in het coachvak en de daarvoor relevante basisvaardigheden willen ontwikkelen;
• die vooral coachen om degenen met wie ze (samen)werken te begeleiden en aan te moedigen om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen en/of prestaties te leveren;
• die binnen hun eigen werkterrein en functie willen (starten met) coachen en daarbij een helder bewustzijn hebben op de manier waarop zij zich als coach verhouden tot hun andere professionele verantwoordelijkheden.

Doelstelling:
Aan de hand van modellen, literatuurstudie en casuïstiek inzicht verkrijgen in, kennis opdoen van en ervaren wat coachen is en hoe dit krachtig in te zetten om mensen te begeleiden bij vinden van hun sleutel voor persoonlijke ontwikkeling. Uitgangspunt is de omschrijving van coaching volgens Stichting NOBCO:

Proeve van bekwaamheid:
Direct bij aanmelding word je verzocht een startdocument te schrijven waarin je onder woorden brengt in max. 500 woorden:
• je motivering voor de opleiding;
• je wensen en verwachtingen voor je coachpraktijk;
• het belang dat je hecht aan en jouw visie op coaching.

Op basis hiervan heb je een telefonisch intakegesprek met de cursusleider voorafgaande aan de opleiding. Dit document vormt de start van je portfolio dat als proeve van bekwaamheid aan het eind zal moeten worden gepresenteerd.

De opleiding is volgens NOBCO-EMCC richtlijnen gericht op de competentie ontwikkeling van de coach:
1. Zelfinzicht
2. Gerichtheid op zelfontwikkeling
3. Omgaan met het coachcontract/de coachovereenkomst
4. Vormgeven van de coachrelatie
5. Stelt de cliënt in staat inzicht te verkrijgen en te leren
6. Doel- en actiegerichtheid
7. Gebruik van diverse modellen en technieken
8. Evalueren

Resultaat:
Aan het eind van de opleiding bent u vaardig in het zelfstandig coachen, mentoren en begeleiden van mensen bij het vinden van hun sleutel voor persoonlijke ontwikkeling op basis van de 33 vaardigheidsindicatoren en heeft u een opleiding op Foundation level volgens EMCC- EQA-richtlijnen afgerond.

Duur en looptijd:
1 cursusdag per week gedurende 5 opeenvolgende weken; eenmaal in voorjaar en eenmaal in het najaar:
• Opleiding 1: start xxxxx;
• Opleiding 2: start xxxxx.

Uw investering:
€ 1950,= excl. BTW, inclusief werkboek, catering en studieboek

Bijzonderheden:
• Deze opleiding is opgebouwd volgens het Competence Framework van European Mentoring & Coaching Council. Download deze hier ...
• Voorafgaande aan de opleiding neemt de trainer contact op met de deelnemers en bevraagt hen telefonisch tijdens een intake van maximaal één uur over hun startverklaring van ca 500 woorden die zij vooraf hebben aangeleverd;
• Het gehele traject wordt ondersteund met e-coaching.

“Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen”